Podmínky soutěže

 

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

§1

Obecná ustanovení

Tato soutěžní pravidla (dále jen „pravidla“) popisují organizační zásady tří soutěží o dramatický debut nazvaných Mladé visegrádské divadlo: prostor svobody, přičemž jedna z nich se koná v Polsku, druhá v České republice a třetí na Slovensku (dále jen „soutěž“). Pravidla stanovují podmínky účasti v soutěži. Nedílnou součástí těchto pravidel je příloha. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách vratislavského Muzea Pana Tadeáše provozovaného Národní knihovnou Ossolińských (Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).

2. Pořadatelem soutěže je Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Národní knihovna Ossolińských) se sídlem ve Vratislavi: ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, zapsaný v rejstříku spolků a jiných sociálních a profesních organizací, nadací a nezávislých veřejných zdravotnických zařízení Státního soudního rejstříku u Okresního soudu pro Vratislav Fabryczna, VI. ekonomické oddělení, pod číslem KRS: 0000090878 (dále jen „pořadatel“).

3. Partnerskou institucí, která spolupořádá soutěž v České republice, je Stranou, z.s.

4. Partnerskou institucí, která spolupořádá soutěž na Slovensku, je TICHO a spol.

5. Projekt, v jehož rámci je soutěž organizována, je spolufinancován Visegrádským fondem.

6. Soutěžní řád je zveřejněn v totožném znění v Polsku, České republice a na Slovensku. V případě, že by se v překladu vyskytly jakékoli rozdíly, je závazná polská verze.

7. Ústřední myšlenkou soutěže o dramatický debut Mladé visegrádské divadlo: prostor svobody je podpořit umělce ze tří visegrádských zemí – Polska, České republiky a Slovenska – v rozvoji jejich dramatické kariéry. Základním mottem pro účastníky soutěže je „prostor svobody“. Organizátor nijak neurčuje téma soutěžních prací.

 

§2

Ceny a odměny v soutěži

1. Cena za soutěžní dramatický debut „Mladé visegrádské divadlo: prostor svobody“ (dále jen „cena“) se uděluje autorovi dramatu (dále jen „autor“) za nejlepší drama určené pro divadelní scénu (dále jen „drama“).

2. Finanční odměna pro nejlepší drama v každé ze tří zemí činí 1 000 EUR a podléhá zdanění v souladu s platnými právními předpisy v zemi pořadatele.

3. V každé ze tří zemí bude vybrán jeden vítěz soutěže. 

4 Výhru po zdanění vyplatí pořadatel převodem na bankovní účet autora vítězného dramatu do 30. listopadu 2023.

5. Autor vítězného dramatu je povinen sdělit pořadateli na příslušném formuláři číslo bankovního účtu a údaje nezbytné k realizaci bankovního převodu.

 

§3

Účast v soutěži

1. Soutěž probíhá od 1. října 2022 do 28. února 2023. Přihlášky obdržené po tomto termínu nebudou zohledněny.

2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze debutanti/debutantky, čímž pořadatel rozumí autory/autorky, jejichž dramatická díla doposud neměla inscenaci/premiéru v profesionálním divadle ani nebyla publikována v časopisech s přiděleným číslem ISSN nebo v knižních publikacích s ISBN.

3. Text přihlášený do soutěže může být textem, který v minulosti již byl přihlášen do jiných dramatických soutěží, práva k nakládání s ním však musí náležet autorovi.

4. Do soutěže v Polsku mohou být přihlášena dramata určená pro jevištní inscenaci napsaná žijícím autorem v polském jazyce.

5. Do soutěže v České republice mohou být přihlášena dramata určená pro jevištní inscenaci napsaná žijícím autorem v českém jazyce.

6. Do soutěže na Slovensku mohou být přihlášena dramata určená pro jevištní inscenaci napsaná žijícím autorem ve slovenském jazyce.

7. Jeden autor může do soutěže přihlásit nejvýše dvě díla. Každé dílo musí být přihlášeno samostatně.

8. Pořadatel neumožňuje přihlásit do soutěže kolektivní dílo.

9. Pro účast v soutěži je nutné zaslat přihlášku podepsanou autorem ve formě skenu nebo fotografie, a to podle vzoru v příloze č. 1 těchto pravidel „Přihláška k účasti v soutěži“ (dále jen „přihláška“), na e-mailovou adresu: konkurs@ossolineum.pl.

10. K přihlášce je nutno přiložit přihlášené dramatické dílo v elektronické podobě, a to e-mailem na adresu konkurs@ossolineum.pl jako dva soubory (soubor ve formátu .doc a soubor ve formátu .pdf; v názvu souboru je nutno uvést jméno a příjmení autora a název hry).

11. V e-mailové přihlášce do soutěže v Polsku uveďte do předmětu e-mailu: Young Visegrad Theatre: drama competition in Poland.

12. V e-mailové přihlášce do soutěže v České republice uveďte do předmětu e-mailu: Young Visegrad Theatre: drama competition in the Czech Republic.

13. V e-mailové přihlášce do soutěže na Slovensku uveďte do předmětu e-mailu: Young Visegrad Theatre: drama competition in Slovakia.

14. Z účasti v soutěži jsou vyloučena dramatická díla:

a) jejichž autory jsou členové poroty,

b) jejichž autory jsou zaměstnanci partnerských institucí,

c) jejichž autory jsou zaměstnanci pořadatele,

d) jejichž autory jsou osoby, které jsou ve vztahu k osobám uvedeným v bodech a), b) a c) manželském, příbuzenském pokrevním nebo nepokrevním přímém nebo v nepřímé linii až do druhého stupně včetně, popřípadě jsou s těmito osobami v takovém právním či faktickém poměru, že to může vyvolávat důvodné pochybnosti o jejich objektivitě a nestrannosti,

e) jejichž autoři nesplňují podmínky uvedené v § 3, bodě 1,

f) na něž se vztahují práva náležící třetím stranám,

g) která jsou zčásti nebo zcela plagiátem, kopií nebo úryvkem jakéhokoli jiného díla.

15. Podáním přihlášky k účasti v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže.

 

§4

Průběh soutěže

1. Laureát ceny za nejlepší hru určenou k jevištní inscenaci je vybrán ve všech třech zemích formou soutěže na základě kritérií, jako je originální forma a tvůrčí inspirace hlavním mottem soutěže.

2. Cenu uděluje v každé zemi porota, kterou do soutěže přizve pořadatel ve spolupráci s partnerskými institucemi.

3 Seznam dramat přihlášených do soutěže bude zveřejněn na internetových stránkách Muzea Pana Tadeáše Národní knihovny Ossolińských sedm dní po uplynutí lhůty pro podání přihlášek. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého počtu přihlášek tuto lhůtu prodloužit.

4. Vyhlášení výsledků soutěže je plánováno na březen 2023. Zveřejněny budou na internetových stránkách Muzea Pana Tadeáše Národní knihovny Ossolińských a na internetových stránkách partnerských institucí do 31. března 2023. Vítězové soutěže budou mimoto informováni e-mailem. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého počtu přihlášek tuto lhůtu prodloužit.

5. Pořadatel nebude zaslaná dramatická díla recenzovat.

 

§5

Koordinátor soutěže

1. Funkci koordinátora soutěže vykonává pověřený zaměstnanec pořadatele.

2. Koordinátor soutěže dohlíží na aktivity spojené s přípravou a průběhem soutěže.

3. Koordinátor soutěže rozhoduje o formálním kvalifikování díla do soutěže nebo o jeho zamítnutí. Tato rozhodnutí jsou konečná, nelze se proti nim odvolat a není třeba je odůvodňovat.

4. Přihlášená díla budou koordinátorem soutěže označena číslem na základě pořadí přijetí v dané zemi. Osobní údaje autorů zůstávají až do okamžiku výběru vítěze k dispozici výhradně koordinátorovi soutěže. Koordinátor soutěže předá zakódovaná dramata příslušné porotě podle země přihlášení.

 

§6

Porota

1. Úkolem poroty v každé zemi je dospět k výsledkům soutěže určením jednoho vítěze ceny.

2. Členy poroty v Polsku jmenuje pořadatel, členy porot v České republice a na Slovensku jmenuje pořadatel po dohodě s partnerskými institucemi.

3. Předsedu poroty v Polsku jmenuje organizátor, předsedy porot v České republice a na Slovensku jmenuje organizátor po dohodě s partnerskými institucemi. Předseda řídí práci poroty a předsedá jejímu zasedání.

4. Porota rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení je nezbytná přítomnost všech členů poroty. Rozhodnutí poroty jsou konečná, nelze se proti nim odvolat a není třeba je odůvodňovat. Zasedání poroty se mohou konat i na dálku.

 

§7

Autorská práva

1. V okamžiku zaslání díla do soutěže autor souhlasí s nevýlučným, časově a územně neomezeným užitím díla ze strany pořadatele, a to včetně práva udělovat podlicence (dále jen „licence“). Udělení licence, včetně udělení všech níže uvedených souhlasů, povolení a oprávnění ze strany autora, je bezplatné a autor z tohoto titulu nemá nárok na odměnu.

2. Pořadatel je oprávněn použít dílo pro účely související s konáním soutěže, a to jak bezplatně, tak i za úplatu, včetně použití pro informační a propagační účely související se soutěží, zvláště pak je pořadatel oprávněn:

a) zaznamenávat dílo a reprodukovat dílo,

b) šířit dílo umístěním jeho elektronické verze na internetové stránky Muzea Pana Tadeáše Národní knihovny Ossolińských a na internetové stránky partnerských institucí,

c) šíření díla formou scénického čtení, a to včetně možnosti dílo pro účely takového šíření krátit.

3. Licence udělená autorem se vztahuje na užití díla jako celku nebo jeho části v následujících oblastech užití:

a) v oblasti záznamu a rozmnožování díla – zhotovení rozmnoženiny díla jakoukoli známou technikou (resp. systémem, záznamovou technologií), a to včetně tisku, reprografie, magnetického, digitálního, elektronického, fotografického, optického či laserového záznamu, na všech typech nosičů odpovídajících příslušné formě záznamu a bez jakéhokoli množstevního omezení,

b) v oblasti šíření originálu nebo kopií se záznamem díla – uvádění na trh, půjčování nebo pronájem originálu nebo rozmnoženin, a to jakoukoli formou nebo technikou, včetně šíření prostřednictvím informačních a multimediálních sítí (včetně internetu), zveřejnění v tištěných a multimediálních publikacích (např. informačních a propagačních materiálech), a to bez omezení počtu kopií, vydání a rozmnoženin,

c) v oblasti šíření díla jiným způsobem, než je uvedeno v bodě b) – veřejným vystavováním, promítáním, rozmnožováním či vysíláním a reprízováním, jakož i zpřístupňováním díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, jež si individuálně zvolí, bez ohledu na formát, systém nebo standard.

4. Součástí licence je souhlas autora díla kvalifikovaného do finále s tím, že pořadatel může nakládat se zpracováním díla (tzv. nepřímá práva) v oblastech užití uvedených v bodě 3 výše.

5. Pořadatel je vždy povinen uvést autora díla.

 

§8

Osobní údaje

1. Národní knihovna Ossolińských zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a pravidly pro nakládání s osobními údaji popsanými v informační politice této instituce: https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf

2. Pořadatel jmenoval inspektora pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: iodo@ossolineum.pl

 

§9

Závěrečná ustanovení

1. V záležitostech, jež tato soutěžní pravidla neregulují, se uplatňuje Občanský zákoník a zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících.

2. Pořadatel má právo provádět změny pravidel, které vstoupí v platnost v okamžiku jejich zveřejnění na internetových stránkách Muzea Pana Tadeáše Národní knihovny Ossolińských.

3. Konečné rozhodnutí ve věci výkladu soutěžních pravidel a v záležitostech těmito pravidly neregulovaných, které se týkají soutěže, přísluší pořadateli.

4. Pořadatel rovněž neodpovídá za jednání třetích osob spjatých s průběhem soutěže a neodpovídá také za případné škody způsobené nesprávnými nebo neaktuálními údaji poskytnutými osobami účastnícími se soutěže.

5. Nedílnou součást těchto soutěžních pravidel tvoří příloha č. 1 PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V SOUTĚŽI.

6. Soutěžní pravidla vstupují v platnost v den jejich zveřejnění na internetových stránkách Muzea Pana Tadeáše Národní knihovny Ossolińských.

 

 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Národní knihovna Ossolińských)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V SOUTĚŽI

„YOUNG VISEGRAD THEATRE: THE SPACE OF FREEDOM“

 

 Jméno a příjmení:.........................……..………………………………………………………………

 

Bydliště:.…………….………………….………………….……………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

E-mailová adresa:………………………………………….………………………………………………..

 

Telefon:......................................................................................................................................

 

Název díla:…………………………………..………….…….……………….……………………..

 

Prohlašuji tímto, že:

1. jsem se seznámil/a s pravidly soutěže „Mladé visegrádské divadlo: prostor svobody“, která jsou k dispozici na internetových stránkách Muzea Pana Tadeáše Národní knihovny Ossolińských, a souhlasím se všemi jejich body;

2. jsem debutant/debutantka ve smyslu pravidel stanovených pořadatelem soutěže, tedy že můj text neměl premiéru v profesionálním divadle, nebyl publikován v divadelním periodiku s přiděleným číslem ISSN ani v knižní publikaci s přiděleným ISBN;

3. veškeré údaje, které jsem uvedl/a v této přihlášce, jsou pravdivé.

 

datum a vlastnoruční podpis přihlášeného

 

………………………………………